Algemene voorwaarden

Introductie

Door gebruik te maken van Reviewcheck bevestig je je acceptatie van, en ga je akkoord met, deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst met algemene voorwaarden

Deze overeenkomst treedt in werking nadat je een rapport hebt aangevraagd.

Restituties

Vanwege de aard van digitale producten kan een Reviewcheck-rapport niet worden gerestitueerd of geruild.

Disclaimer

Er wordt niet gegarandeerd dat Reviewcheck aan je eisen zal voldoen of dat de werking ervan ononderbroken of foutloos zal zijn. Alle uitdrukkelijke en impliciete garanties of voorwaarden die niet in deze overeenkomst zijn vermeld (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies of corruptie van gegevens, bedrijfsonderbreking of verlies van contracten), voor zover een dergelijke uitsluiting of disclaimer is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, worden uitgesloten en uitdrukkelijk afgewezen. Deze overeenkomst heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

Garanties en aansprakelijkheidsbeperking

Reviewcheck geeft geen garantie, garantie of andere voorwaarde met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins van het rapport. Reviewcheck is niet aansprakelijk jegens jou op grond van enige vertegenwoordiging (tenzij frauduleus), of enige impliciete garantie, voorwaarde of andere voorwaarde, of enige plicht volgens het gemeen recht, voor enig verlies vanwinst of enig indirect, speciaal of gevolgschade, kosten, uitgaven of andere claims (ongeacht of deze het gevolg zijn van nalatigheid van Reviewcheck of van zijn bedienden of agenten of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met de verstrekking van goederen of diensten door Reviewcheck. Reviewcheck is niet aansprakelijk of wordt geacht in strijd te zijn met de overeenkomst vanwege enige vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van enige van zijn verplichtingen als de vertraging of het niet nakomen te wijten was aan een oorzaak buiten zijn redelijke controle. Ondanks tegenstrijdige clausules in deze overeenkomst, in het geval dat Reviewcheck aansprakelijk wordt geacht jegens jou voor schending van deze overeenkomst, ga je ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van Reviewcheck beperkt is tot het daadwerkelijk door jou betaalde bedrag voor je diensten of software, dat bedrag berekend in vertrouwen op deze clausule. Je laat hierbij Reviewcheck vrij van alle verplichtingen, aansprakelijkheden en claims boven deze beperking.

Algemene voorwaarden en recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland. Je erkent dat er geen gezamenlijke onderneming, partnerschap, arbeidsrelatie of agentschapsrelatie bestaat tussen jou en Reviewcheck als gevolg van je gebruik van deze diensten. Je gaat ermee akkoord jezelf niet te presenteren als vertegenwoordiger, agent of werknemer van Reviewcheck. Je gaat ermee akkoord dat Reviewcheck niet aansprakelijk zal zijn vanwege enige vertegenwoordiging, handeling of nalaten om te handelen door jou.